facebook

Regulamin

REGULAMIN dotyczący zasad jak i również warunków uczestnictwa w Szybkie Randki Rzeszów

1. Regulamin określa warunki dotyczące imprezy “Szybkie Randki Rzeszów” zwanej dalej Imprezą, organizowaną przez Organizatora Imprezy a uczestnika zarejestrowanego na stronie szybkierandki.rzeszow.pl zwanego dalej Uczestnikiem.
2. W Imprezie mogą wziąć udział jedynie Uczestnicy pełnoletni.
3. Zabrania się udziału w Imprezie Uczestnikom będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
4. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest zgłoszenie się przez formularz na stronie szybkierandki.rzeszow.pl
5. Uczestnicy zobowiązani są do podania swoich danych kontaktowych, które będą wykorzystane jedynie na potrzeby szybkierandki.rzeszow.pl
6. Szybkierandki.rzeszow.pl posiada charakter towarzyski a nie erotyczny.
7. Początek Imprezy rozpoczyna wręczenie kart na której później Uczestnik zaznaczy osoby,z którymi chciałby podtrzymać kontakt.
8. Panie, zasiadają na wyznaczonych miejscach, a Uczestnicy Panowie dosiadają się do nich, mając czas (7 minut) na rozmowę. Po upływie wyznaczonego czasu rozlega się charakterystyczny sygnał oznaczający zmianę miejsc Panów.
9. Impreza trwa do momentu kiedy każdy z Panów porozmawia z każdą z Pań.
10. W trakcie Imprezy zabrania się robienie zdjęć.
11. Organizator Imprezy w ciągu 24 godzin od zakończenia Imprezy wysyła wiadomość do Uczestników z danymi kontaktowymi osób, które wybrały się wzajemnie.
12. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa z Imprezie bez podawania przyczyny, mając na względzie dobro Uczestników.
13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Imprezy należy powiadomić o tym fakcie Organizatorów Imprezy nie później jak 72 godziny (3 dni) przed rozpoczęciem Imprezy w celu zwrotów kosztów,w innym przypadku koszty nie zostaną zwrócone.
14. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników (minimum 10 osób) lub innych przyczyn losowych Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, poinformowania o tym Uczestników i zwrotu kosztów.
15. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.
16. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych związanych z imprezami szybkich randek.
17. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Każdy Uczestnik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może realizować m.in. poprzez żądanie informacji, odnośnie przetwarzania swoich danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane.
18. Serwis szybkierandki.rzeszow.pl jest projektem autorskim i zabrania się jego kopiowania.
19. Pomysłodawcą, twórcą i właścicielem portalu szybkierandki.rzeszow.pl jest firma all-in.
20. Wszelkie zwroty i reklamacje prosimy przesyłać na adres e-mail szybkierandki.rzeszow@gmail.com


Możliwość komentowania jest wyłączona.